CAL/CIS


Bezpłatna Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

2019-02-22

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze działa bezpłatna wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego. Sprzęt udostępniany jest mieszkańcom Gminy Góra, którzy ze względu na niepełnosprawność, stan zdrowia, wiek wymagają wsparcia w postaci oprzyrządowania. Na bieżąco udostępniamy jest nieodpłatnie sprzęt rehabilitacyjny. Wypożyczenie sprzętu następuje na podstawie podpisanej umowy wypożyczenia, która reguluje kwestie związane z m.in. terminem udostępnienia sprzętu oraz sposobem użytkowania oprzyrządowania.

Szczegółowe informacje dotyczące obecnie dostępnego sprzętu rehabilitacyjnego udzielane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze w pok. 17 (w godzinach pracy OPS) oraz telefonicznie: 065 543-22-01.

Współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu

2019-02-22

Od 2001r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze współpracuje z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu w ramach dostaw żywności dla klientów naszego Ośrodka. Głównym celem współpracy jest zmniejszanie obszarów niedożywienia i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności. W każdym miesiącu pracownicy CIS odbierają dostawy żywności z WBŻ i wydają produkty podopiecznym. Klienci OPS aby skorzystać ze wsparcia w postaci produktów żywnościowych powinni skontaktować się z pracownikiem socjalnym (zgodnie z rejonizacją). Pracownicy socjalni kwalifikują podopiecznych do otrzymania wsparcia. Ilość i rodzaj przekazywanych produktów zależy min. od wielkości rodziny.
Asortyment przekazywany podopiecznym jest różnorodny i zależy od rodzaju przekazanych produktów przez WBŻ.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w godzinach pracy OPS.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

2012-12-20

Centrum Interwencji Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze w ramach przedświątecznej pomocy przygotowało i wydawało paczki żywnościowe dla osób potrzebujących tego rodzaju wsparcia.

Asortyment paczek był różnorodny, w ich skład wchodziły:

1. Artykuły spożywcze pozyskane podczas zbiórki żywności w górowskich placówkach handlowych w dniach 07 i 08 grudnia br. (wartość produktów ok. 3.780.35 zł. (słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych 35/100).
2. Artykuły spożywcze z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu z dostaw:
- dostawa z dnia 19.11.2012r. (wartość 1.667.52 zł.)
- dostawa z dnia 06.12.2012r. (wartość 4.533.37 zł.)

Łącznie pozyskano żywność na kwotę 9.981.24 zł. (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 24/100).
Przygotowano pomoc dla 70 rodzin, wyodrębniając paczki:
- małe – 15 szt.
- paczki duże – 55 szt.

Rodziny wieloosobowe tj. powyżej 3 osób obdarowano paczkami dużymi, rodziny do 3 osób – paczkami mniejszymi, a osoby samotne – małymi, w skład których wchodziły podstawowe produkty żywnościowe.
Z tej formy pomocy korzystali podopieczni zarówno z rejonu miejskiego, gdzie pomoc otrzymało 29 rodzin tj. 88 osób, jak i wiejskiego, gdzie pomoc otrzymało 35 rodzin, tj. 146 osób. Wydano 12 paczek dla osób samotnych, 21 paczek dla rodzin 2 – 3 osobowych oraz 31 paczek dla rodzin powyżej 3 osób.
Paczkami bardzo dużymi zostały obdarowane wolontariuszki, które w trakcie zbiórki żywności kwestowały w górowskich sklepach na rzecz naszych podopiecznych. .
Przyjmowanie poszczególnych darowizn i wydawanie paczek odbywało się komisyjnie.

NOTATKA DOTYCZĄCA ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI

2012-12-18

Tradycyjnie, jak co roku, w okresie Bożego Narodzenia Centrum Interwencji Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyło w ogólnokrajowej zbiórce żywności, organizowanej wraz ze Związkiem Stowarzyszeń Federacji Polskich Banków Żywności i przeprowadziło akcję na terenie naszego miasta.

Zbiórkę przeprowadzono w dniach 07 i 08 grudnia 2012 r. na terenie pięciu górowskich sklepów:
- Sklep „Biedronka” Góra, ul. Jagiellonów 8
- Sklep „Netto” Góra, ul. Targowa 3
- Sklep „Tesco” Góra, ul. Jagiellonów 4
- Sklep „Wielorak” Góra, ul. A. Polskiej 12
- Sklep „Dino” Góra, ul. Podwale 47a

W trakcie zbiórki posiłkowano się wolontariuszami z Klubu Wolontariatu przy Zespole Szkół w Górze oraz wolontariuszkami – podopiecznymi naszego Ośrodka.
Pozyskano artykuły spożywcze na łączną kwotę 3.780.35 zł. (słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych 35/100).
Dziękujemy mieszkańcom miasta i gminy za dobre serce i przyłączenie się do akcji poprzez składanie w wyznaczonych miejscach artykułów spożywczych, które następnie zostały przekazane dla rodzin najuboższych i wielodzietnych korzystających z pomocy naszego Ośrodka.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OSOBOM, KTÓRE PRZYCZYNIŁY SIĘ DO SPRAWNEGO PRZEPROWADZENIA ZBIÓRKI I ŻYCZYMY IM ZDROWYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2013.

Zbiórka żywności

2009-12-14

Tradycyjnie w okresie przedświątecznym, Ośrodek Pomocy Społecznej - Centrum Interwencji Socjalnej przyłączyło się do Związku Stowarzyszeń Federacji Polskich Banków Żywności w celu przeprowadzenia zbiórki żywności. Na terenie czterech górowskich placówek handlowych w dniach 04 i 05 grudnia, kwestowała młodzież z Klubu Wolontariatu przy Zespole Szkół w Górze oraz wolontariusze działający przy naszym Ośrodku. Dzięki bezinteresownej pomocy młodzieży i naszych podopiecznych zebrano artykuły spożywcze na łączną kwotę ok. 3.415.00 zł. Z pozyskanych produktów zostaną wykonane paczki, które zostaną przekazane osobom potrzebującym wsparcia.

Dołączona galeria:

Zbiórka żywności (1)Zbiórka żywności (2)Zbiórka żywności (3)

  Spotkanie integracyjne w ramach Centrum Aktywności Lokalnej

  2009-10-30

  W dniu 24.10.2009 społeczność lokalna sołectwa Bronów zorganizowała spotkanie integracyjne mieszkańców wsi z udziałem pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze. Imprezę wspólnymi siłami zorganizowano na terenie świetlicy wiejskiej w Bronowie. Przy dźwiękach lokalnej orkiestry wspólnie dyskutowano o możliwościach rozwiązania lokalnych problemów związanych zarówno organizacją czasu wolnego dla dzieci, łamaniem barier komunikacyjnych jak i dostępem do dóbr kultury. Integracja społeczna w Bronowie przejawia się nie tylko w aktywności skierowanej na realizację potrzeb kulturalnych. Dzięki inicjatywie lokalnej wyposażono świetlicę wiejską, zorganizowano dwie imprezy plenerowe dla dzieci, podjęto współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w realizacji projektu systemowego „Nowa umiejętność nowe doświadczenie nowa nadzieja”. Na terenie wsi prężnie działa wolontariat oraz grupa samopomocowa nieaktywnych zawodowo matek. W planach organizacja Mikołajek, budowa placu zabaw oraz przystąpienie do kolejnego projektu .

  Impreza Mikołajkowa dla najmłodszych mieszkańców Bronowa

  2008-12-08

  W dniu 6.12.2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze w partnerstwie z Sołectwem Bronowa, Powiatową Policją w Górze współuczestniczył w organizacji imprezy Mikołajkowej dla najmłodszych mieszkańców Bronowa, która odbyła się w wyremontowanej świetlicy wiejskiej. Inicjatywę mieszkańców wsparła również Burmistrz Góry Pani Irena Krzyszkiewicz oraz lokalni sponsorzy. Dzięki zebranym przez mieszkańców Bronowa środkom zakupiono prezenty, słodycze oraz nagrody za udział w konkursach dla 37 dzieci. Należy podkreślić, że udane Mikołajki nie są jedynym owocem zaangażowania mieszkańców Bronowa w życie społeczności lokalnej, w planach organizacja zabawy karnawałowej dla dzieci oraz pozyskanie środków na budowę placu zabaw.

  Dołączona galeria:

  Impreza Mikołajkowa dla najmłodszych mieszkańców Bronowa (1)Impreza Mikołajkowa dla najmłodszych mieszkańców Bronowa (2)

   Prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Ośrodka

   2008-04-28

   Działania w ramach Centrum Interwencji Socjalnej

   Centrum Interwencji Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze rozpoczęło prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Ośrodka. Założeniem jest stworzenie 'zielonego ogródka' dla seniorów zrzeszonych w Klubie Seniora 'Pogodna Jesień'. 28 marca 2008r. otrzymaliśmy nieodpłatnie z Nadleśnictwa sadzonki ozdobnych drzew i krzewów. Pracownicy Nadleśnictwa opracowali nieodpłatnie plan zadrzewienia i zakrzewienia terenu, według którego odbyło się segregowanie, rozmieszczanie i sadzenie roślin. W pracach związanych z wysadzaniem sadzonek uczestniczyli członkowie Klubu Seniora, pracownicy i podopieczni ośrodka oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze.

   Dołączona galeria:

   CIS/Prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Ośrodka (1)CIS/Prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Ośrodka (2)CIS/Prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Ośrodka (3)CIS/Prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Ośrodka (4)CIS/Prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Ośrodka (5)CIS/Prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Ośrodka (6)CIS/Prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Ośrodka (7)CIS/Prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Ośrodka (8)CIS/Prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Ośrodka (9)CIS/Prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Ośrodka (10)CIS/Prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Ośrodka (11)CIS/Prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Ośrodka (12)CIS/Prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Ośrodka (13)CIS/Prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Ośrodka (14)

    Certyfikat Dolnośląskiej Akademii Aktywności Lokalnej

    2008-04-21

    W 2008r. nasz Ośrodek otrzymał Certyfikat Dolnośląskiej Akademii Aktywności Lokalnej. Nasz ośrodek pracuje już metodą CAL.

    Dołączona galeria:

    Certyfikat Dolnośląskiej Akademii Aktywności Lokalnej (1)

     Punkt Informacji Obywatelskiej

     2007-12-30

     W grudniu 2007r. powstał punkt informacji obywatelskiej. Zadaniem naszego PIO jest dostarczenie informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach, pomoc w wypełnieniu druków, pomoc w napisaniu CV, listów motywacyjnych. Celem PIO jest zwiększenie aktywności w podejmowaniu działań na rzecz poprawy sytuacji życiowej klienta. Ponadto utworzono grupę wsparcia dla pracowników socjalnych, dla matek samotnie wychowujących dzieci oraz opiekunów osób przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy. Celem utworzenia grupy wsparcia dla matek samotnie wychowujących dzieci jest zwiększenie samodzielności i niezależności samotnych matek, osłabienie poczucia bierności i osamotnienia, zwiększenie ich umiejętności wychowawczych, poprawa zaradności społecznej oraz lepszy dostęp do informacji na temat praw oraz możliwości zatrudnienia. Bycie z innymi kobietami znajdującymi się w podobnej sytuacji, dzielenie się swoimi doświadczeniami, poczucie współuczestnictwa, daje dużo siły i radości, a przede wszystkim daje poczucie, że nie jest się samą. W jej ramach samotne mamy będą mogły się spotykać, wspólnie rozwiązywać problemy, wspierać się emocjonalnie, organizować opiekę nad dziećmi oraz wspólnie szukać nowych możliwości dla siebie i innych samotnych matek.

     Przystąpienie do projektu Dolnośląskiej Akademii Aktywności Lokalnej

     2007-01-03

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze przystąpił do projektu Dolnośląska Akademia Aktywności Lokalnej – rozwój jakości usług sektora pomocy społecznej.
     Realizatorem projektu jest Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Współpraca merytoryczna – Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Warszawy-organizacji, która wdraża metodę CAL w całym kraju.
     W ramach programu nasz Ośrodek przystąpił do cyklu szkoleń z zakresu:

     • Pracownik socjalny jako animator zmian
     Zakres tematyczny szkolenia obejmował:
     - Zdobycie podstawowych umiejętności do pełnienia roli animatora w środowisku lokalnym.
     - Poznanie praktycznych zadań i etapów pracy animatora
     - Zdobycie umiejętności i wiedzy przydatnej do wzmacniania społeczności
     - Zidentyfikowanie mocnych i słabych stron Ośrodka do pracy animatora
     - Analiza możliwości i zagrożeń tkwiących w środowisku – umiejętność budowania mapy zasobów i potrzeb.

     • Budowanie lokalnego partnerstwa,
     Zakres tematyczny szkolenia obejmował:

     - Co to jest współpraca?
     - Rola samorządu w działaniach na rzecz lokalnych porozumień
     - Podstawowe cechy partnerstwa
     - Formy partnerstwa (różne wymiary partnerstwa)
     - Prowadzenie spotkań grupy partnerskiej
     - Rozwój i dalsza praca grup partnerskich
     - Podstawowe bariery w inicjowaniu i rozwoju partnerstwa
     - Aniamtor jako facylitator
     - Funkcjonowanie sektora organizacji pozarządowych

     • Pisanie projektów i pozyskiwanie funduszy,


     • Tworzenie grup samopomocowych
     Zakres tematyczny szkolenia:
     - Co to jest grupa samopomocowa?
     - Istota grupy samopomocowej,
     - Pierwsze spotkanie grupy,
     - Fazy rozwoju grupy.


     • Wolontariat
     Zakres tematyczny szkolenia:


     - Aktywność jednostkowa i społeczna
     - Bierność i bezradność społeczna - forma przeciwdziałania
     - Wykluczenie społeczne
     - Inspirowanie ludzi do działania - znaczenie motywacji
     - Główne strategie aktywizacji społeczności lokalnych
     - Jak rozwijać społeczności lokalne

     • Nowoczesne techniki ewaluacji.


     Głównym celem projektu jest wprowadzenie do dolnośląskich OPS-ów modelu ośrodka pomocy społecznej jako „Centrum Aktywności Lokalnej – CAL”.
     Centrum Aktywności Lokalnej CAL to aktywizowanie społeczności lokalnych i tworzenie poczucia przynależności do danego miejsca. CAL jest sposobem działania, gdzie główna ideą jest „Pomóżmy ludziom, aby sami sobie pomogli”.
     Największą wartością CAL jest angażowanie mieszkańców oraz aktywizowanie lokalnych instytucji.
     Praca metodą CAL oznacza:
     • Rozpoznanie środowiska lokalnego w formie opracowanej „ Mapy zasobów i potrzeb środowiska lokalnego”,
     • Tworzenie w środowisku koalicji na rzecz pracy w środowisku,
     • Inicjowanie ruchów samopomocowych,
     • Tworzenie i wdrażanie pracy wolontarystycznej,
     • Inicjowanie lokalnych akcji i wydarzeń,
     • Działania w oparciu o programy i projekty.

     przejdź do góry...

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze. ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

     Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji