Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

 
2020-02-23

      Menu Główne
      O nas
      EFS
      Projekty
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Karta Dużej Rodziny
      Realizacja ustawy "Za życiem"
      Wspieranie rodziny
      Terminy wypłat
      Prawo
      Polecane strony
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Przeciwdziałanie przemocy           i Zespół Interdyscyplinarny
      BIP
      Nabory na stanowiska
      Przetargi i zapytania ofertowe
      EPUAP
      RODO
      Aktualności
 
      Klub Seniora
      Informacje o Kl. Seniora
      Wydarzenia Kl. Seniora
 
      CAL/CIS
      Informacje o CAL/CIS
      Wydarzenia CAL/CIS
 

 
Luty 2020
 

 
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Karta Dużej Rodziny
      Druki dotyczące koordynacji            systemów zabezpieczenia            społecznego
 
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki           dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 




Get Adobe Flash player












 
   
  Aktualności



Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze
2020-02-21

Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze oferuje wsparcie w formie dziennego pobytu dla osób starszych oraz w formie pobytu w mieszkaniu chronionym.

Dzienny Pobyt Osób Starszych
Ośrodek jest instytucją wsparcia, dla maksymalnie 30 Seniorów zamieszkałych na terenie gminy Góra, w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo. Ośrodek jest czynny przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy), przez 8 godzin dziennie (w godzinach od 8.00 do 16.00). Pobyt w Ośrodku wsparcia dziennego ma na celu aktywizację zarówno fizyczną jak i umysłową, zaspakajanie potrzeb towarzyskich, kulturalnych, zdrowotnych a także organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej.

Mieszkania chronione
Wsparcie w mieszkaniu chronionym mogą otrzymać osoby pełnoletnie zamieszkujące na terenie gminy Góra, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki. Oferta skierowana jest do 12 osób zamieszkałych na terenie gminy Góra z jednoczesnym założeniem, że dwa miejsca są dedykowane osobom usamodzielnianym, opuszczającym pieczę zastępczą.

Aby uzyskać wsparcie należy:

• złożyć wniosek o skierowanie do Dziennego Ośrodka Pobytu lub Mieszkania Chronionego,
• następnie przeprowadzany jest wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie,
• kolejnym krokiem jest przeprowadzenie uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym podmiotu kierującego (OPS w Górze), Kierownikiem Ośrodka Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia. Uzgodnienia, o których mowa dotyczą: okresu pobytu, odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia, sposobu zgłaszania planowanej nieobecności, zakresu świadczonego wsparcia,
• procedurę kończy wydanie przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze decyzji administracyjnej.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym/ ośrodku wsparcia dziennego ustala Rada Miejska Góry w drodze uchwały;
Pobyt w mieszkaniu chronionym/ ośrodku wsparcia dziennego jest odpłatny, jeżeli dochód osoby kierowanej, samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, w przypadku dochodu poniżej kryterium dochodowego pobyt jest bezpłatny;


Informacje na temat Ośrodka Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze można uzyskać pod nr tel. 602 675 078, na stronie internetowej :www.odposimch.pl lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze (65 543 22 01).

Wniosek o przyznanie wsparcia formie dziennego pobytu dla osób starszych lub w formie mieszkania chronionego można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23 lub w siedzibie Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze ul. Tadeusza Kościuszki 33-35.



Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra
2020-02-21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze nadal realizuje projekt RPDS.09.02.01-02-0033/17 „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W 2019 r. łącznie objętych bezpłatnym wsparciem zostało 39 osób. Uczestnicy projektu czyli osoby niesamodzielne, osoby z niepełnosprawnościami oraz opiekunowie faktyczni skorzystali m.in. z usług opiekuńczych, asystenckich, wsparcia psychologicznego (indywidualnego i grupowego), pomocy finansowej, wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego.

Nadal obejmujemy bezpłatnym wsparciem min.:
- osoby z niepełnosprawnościami - wsparcie w formie usług asystenckich,
- osoby niesamodzielne - wsparcie w formie usług opiekuńczych,
- opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych - wsparcie w formie indywidualnych i grupowych spotkań z psychologiem oraz wsparcie finansowe,
- uczestnicy projektu mogą bezpłatnie wypożyczać sprzęt wspomagający i pielęgnacyjny.

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły. Szczegółowych informacji na temat kryteriów przyjęcia do projektu udziela koordynator projektu lub koordynator usług społecznych w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej. W momencie rezygnacji z udziału w projekcie jednego z uczestników, wsparciem będzie mogła zostać objęta osoba wpisana na listę rezerwową.

Koordynator projektu – Ewa Dąbrowska
Koordynator usług społecznych – Anna Skopińska

Biuro projektu: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23, pok. 5 tel: 65 543 22 01.





TERMIN WYPŁAT ZASIŁKÓW NA 2020 ROK
2020-01-08

W załączeniu terminy wypłat zasiłków w 2020 roku.

Dołączone pliki:
1) TERMIN WYPŁAT ZASIŁKÓW NA 2020 ROK


Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+) oraz funduszu alimentacyjnego w 2020r.
2020-01-08

W załączeniu terminy wypłat świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+) oraz funduszu alimentacyjnego.

Dołączone pliki:
1) Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+) oraz funduszu alimentacyjnego w 2020r.


Informacja o wynikach naboru
2019-12-24

na stanowisko: Referent ds. księgowości w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze.

Dołączone pliki:
1) Informacja o wynikach naboru


Informacja o wynikach naboru
2019-12-20

na stanowisko: Kierownik Sekcji Pomocy Usługowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze.

Dołączone pliki:
1) Informacja o wynikach naboru


ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH
2019-12-19

KOŁO MIEJSKO-GMINNE W GÓRZE

informuje, iż od dnia 19.12.2019r ma nowy adres biura.

Przyjmowanie interesantów będzie się odbywać pod adresem:
56-200 Góra, ul. Konopnickiej 3a/5

Henryk Adamus 65-544-14-40 / 664-390-247



Ogłoszenie o naborze
2019-11-27

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Kierownik Sekcji Pomocy Usługowej

Dołączone pliki:
1) Ogłoszenie o naborze
2) KLAUZULA INFORMACYJNA
3) Informacja dot. ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy - Kierownik Sekcji Pomocy Usługowej



Zobacz także: Aktualności - archiwum (9-214 z 214)
   

 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji