Internetowy serwis informacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

 
2019-06-19

      Menu Główne
      O nas
      EFS
      Projekty
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Karta Dużej Rodziny
      Realizacja ustawy "Za życiem"
      Wspieranie rodziny
      Terminy wypłat
      Prawo
      Polecane strony
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Przeciwdziałanie przemocy           i Zespół Interdyscyplinarny
      BIP
      Nabory na stanowiska
      Przetargi i zapytania ofertowe
      EPUAP
      RODO
      Aktualności
 
      Klub Seniora
      Informacje o Kl. Seniora
      Wydarzenia Kl. Seniora
 
      CAL/CIS
      Informacje o CAL/CIS
      Wydarzenia CAL/CIS
 

 
Czerwiec 2019
 

 
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
      Druki
      Świadczenia rodzinne i zasiłki            dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Karta Dużej Rodziny
      Druki dotyczące koordynacji            systemów zabezpieczenia            społecznego
 
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki           dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze           (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
 
Get Adobe Flash player
 
   
  AktualnościPROGRAM RODZINA 500+ NOWE ZASADY
2019-06-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2019r. zmienia się ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zgodnie z nowymi zasadami od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.
Wnioski o przyznanie wsparcia na nowych zasadach, czyli bez kryterium dochodowego, można składać w dwóch formach:
– od 1 lipca 2019 r. w wersji elektronicznej (przez bank, portal emp@tia, PUE ZUS)
– od 1 sierpnia 2019 r., w wersji papierowej

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. (tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca)
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Po 1 lipca należy złożyć jeden wniosek na wszystkie dzieci, również na te dzieci, które mają przyznane świadczenie do 30.09.2019r. na podstawie decyzji wydanej w 2018r. lub 2019r.
To organ rozpatrujący wniosek, przyzna świadczenia od 1 lipca na pierwsze lub jedyne dzieci wychowywane w rodzinie, które jeszcze nie są uprawnione do świadczenia oraz od 1 października na dzieci, którym są przyznane świadczenia do 30 września.
Świadczenia na wszystkie dzieci będą przyznane do 31 maja 2021r. (lub do ukończenia przez dziecko 18 roku życia) w formie informacji o przyznaniu świadczenia.

Po 1 lipca odstępuje się od wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego, a informacja o przyznaniu będzie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku braku adresu e-mail świadczeniobiorca może odebrać taką informację o przyznanym świadczeniu w organie rozpatrującym wnioski.

Świadczenia na wnioski złożone w okresie lipiec – sierpień 2019 r. zostaną wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
Świadczenia na wnioski złożone we wrześniu 2019 r. zostaną wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
Świadczenia na wnioski złożone w październiku 2019 r. zostaną wypłacone z wyrównaniem jedynie od października, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Od miesiąca lipca 2019r. rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni nowo narodzonych dzieci, przysposobionych lub objętych opieką, mają termin 3miesięcy, liczony od dnia urodzenia dziecka, objęcia opieką lub przysposobienia, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na to dziecko.Składanie wniosków
2019-06-17

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje o możliwości składania wniosków w ramach rządowego programu Dobry start (300+), Świadczenia wychowawczego (500+) a także wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie:
- elektronicznej - już od 1 lipca 2019
- tradycyjnej (papierowej) - od 1 sierpnia 2019


Jak złożyć wniosek o ''Rodzina 500 '' on-line?
https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line1

Jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start on-line?
https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-swiadczenie-dobry-start-on-line

Dołączone pliki:
1) Plakat Rodzina 500 +
2) Plakat 2 Rodzina 500 +


INFORMACJA
2019-06-17

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż w związku z koniecznością przesyłania informacji o przyznaniu Świadczenia Wychowawczego (500+) oraz świadczenia Dobry Start (300+) prosimy o czytelne wpisywanie we wnioski o ustalenie prawa do tych świadczeń swojego adresu e-mail.

Informacja ta będzie wysyłana z adresu: noreply@opsgora.com.pl

Komunikat ten ma na celu zminimalizowanie ryzyka podszywania się potencjalnych oszustów pod instytucje publiczne, a tym samym ograniczy próby wyłudzeń.Nowe wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze od 1 maja 2019 r.
2019-05-10

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Górze z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania (publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego , poz. 2711), od dnia 1 maja 2019 r. zmieniają się wysokości odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, jak również szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.

Dołączone pliki:
1) Uchwała Nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Górze z dnia 8 kwietnia 2019r.
2) Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze


Nabór na stanowisko
2019-05-08

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze zatrudni osobę na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY W SEKCJI POMOCY ŚRODOWISKOWEJ (stanowisko nie jest urzędnicze).

Dołączone pliki:
1) Nabór na stanowisko


Bezpłatne wsparcie dla opiekunów faktycznych w ramach projektu „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra”
2019-05-02

Informujemy, że w ramach projektu „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra” współfinansowanego z Unii Europejskiej w Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z bezpłatnego wsparcia mogą skorzystać m.in. opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych, którzy spełniają następujące kryteria: Opiekunem faktycznym (nieformalnym) jest osoba pełnoletnia opiekująca się osobą niesamodzielną, niebędącą opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny. Przez rodzinę należy rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej).

Osoby opiekujące się niesamodzielnymi członkami rodziny na co dzień napotykają na wiele trudności. W związku z obciążeniem jakim jest świadczenie stałej opieki dla najbliższej osoby, opiekun faktyczny doświadcza wielu wyzwań. Aby wesprzeć opiekunów faktycznych proponujemy wsparcie psychologiczne w formie indywidualnych spotkań z psychologiem, których celem jest m.in. poprawa w zakresie funkcjonowania emocjonalnego, społecznego, pełnienia ról społecznych; wsparcie terapeutyczne; trening radzenia sobie z własną chorobą oraz niepełnosprawnością najbliższych. Opiekunowie faktyczni korzystają także ze wsparcia grupowego. W ramach spotkań grupowych m.in. doskonalą umiejętności interpersonalne, kształtują pozytywne relacje z otoczeniem. Dodatkowo opiekunowie faktyczni są objęci wsparciem finansowym (według potrzeb) w ramach wkładu własnego do projektu.

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły. Jeśli chcieliby Państwo wziąć udział w projekcie i spełniają Państwo kryteria grupy docelowej to zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu lub koordynatorem usług społecznych w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej. W momencie rezygnacji z udziału w projekcie jednego z uczestników, wsparciem będzie mogła zostać objęta osoba wpisana na listę rezerwową.

Koordynator projektu – Ewa Dąbrowska
Koordynator usług społecznych – Anna Skopińska

Biuro projektu: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23, pok. 5 tel: 65 543 22 01.Bezpłatne usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami
2019-05-02

Informujemy, że w ramach projektu „Wzrost dostępności usług społecznych w Gminie Góra” współfinansowanego z Unii Europejskiej w Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z bezpłatnego wsparcia w formie usług asystenckich mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu poszukujemy osób z niepełnosprawnościami, które wymagają wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej. Aby skorzystać ze wsparcia należy spełniać następujące kryteria: Usługi asystenckie są świadczone bezpłatnie dla osób z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności osób zaliczanych do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. Usługa asystencka jest świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością.
Usługa asystencka obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania: a)społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych),
b) zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach),
c)edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).
Zakres wsparcia, wymiar godzinowy i okres świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich jest określany indywidualnie, zgodnie z potrzebami uczestników projektu.

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły. Jeśli chcieliby Państwo wziąć udział w projekcie i spełniają Państwo kryteria grupy docelowej to zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu lub koordynatorem usług społecznych w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej. W momencie rezygnacji z udziału w projekcie jednego z uczestników, wsparciem będzie mogła zostać objęta osoba wpisana na listę rezerwową.

Koordynator projektu – Ewa Dąbrowska
Koordynator usług społecznych – Anna Skopińska

Biuro projektu: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23, pok. 5 tel: 65 543 22 01.Aktywizacja osób 30+ w powiecie górowskim w 2019 roku
2019-04-29

Powiatowy Urząd Pracy w Górze informuje, iż w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2019r. realizuje projekt Pt. „Aktywizacja osób 30+ w powiecie górowskim w 2019 roku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-20120, Oś Priorytetowa 8.1 „Projekty powiatowych urzędów pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje: http://gora.praca.gov.pl/-/8610403-projekt-pt-aktywizacja-osob-30-w-powiecie-gorowskim-w-2019-roku-w-ramach-dzialania-8-1-rpoZajęcia terapeutyczne dla osób doznających przemocy
2019-04-17

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze prowadzone są od października ubiegłego roku zajęcia z terapii indywidualnej dla osób doświadczających przemocy.

W 2019 roku są kontynuowane zajęcia terapeutyczne indywidualne oraz doszły zajęcia psychoterapii grupowej w ramach programów terapeutycznych dla tych osób. Zajęcia grupowe odbywają się co 2 tygodnie, a zajęcia indywidualne raz w miesiącu. Są to zajęcia dla osób, które doznały przemocy w rodzinie, a objęte są procedurą „Niebieska Karta”.
W/w zadanie realizowane jest w ramach środków przeznaczonych na „Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii dla Gminy Góra.INFORMACJA
2019-03-28

Informujemy, że przyjmowanie wniosków i wydawanie
Kart Dużej Rodziny odbywa się w siedzibie
tut. OPS w pok. nr 17 w:

poniedziałek
godz. 8:00-11:00 i 15:00-16:00

wtorek-piątek
godz. 7:00-10:00 i 14:00-15:00Informacja o wyniku naboru
2019-03-28

na stanowisko referent ds. księgowości w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze.

Dołączone pliki:
1) Informacja o wyniku naboru


Informacja o wyniku naboru
2019-03-20

na stanowisko referent ds. administracyjno-kadrowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze.

Dołączone pliki:
1) Informacja o wyniku naboru


Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (IV)
2019-03-19

Powiatowy Urząd Pracy w Górze, informuje iż w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r. realizuje projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 "Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje na stronie: http://gora.praca.gov.pl/-/8566770-projekt-pt-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-gorowskim-iv-w-ramach-poddzialania-1-1-1-po-wer-w-2019-rokuNabór na stanowisko
2019-03-12

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: referent ds. księgowości.

Dołączone pliki:
1) Nabór na stanowisko
2) Oświadczenie - RODO


Konsultacje
2019-03-07

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Góra na lata 2019-2021.

Wszelkie uwagi, opinie i propozycje proszę kierować na Formularzu zgłaszania uwag.

Wypełniony formularz można dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2019r. na:

- adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@opsgora.com.pl
- numer faksu 655432201
- adres siedziby Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ul.Poznańska 23 56-200 Góra.

Dołączone pliki:
1) Projekt programu
2) Formularz uwag do programu


GÓROWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
2019-03-06

logo

CZYM JEST GÓROWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY?

Górowska Karta Dużej Rodziny jest systemem wsparcia dla rodzin wielodzietnych, czyli rodzin, w których rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają co najmniej troje dzieci w wieku do 18. roku życia lub do 25. roku życia – gdy dziecko uczy się, albo bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od stycznia 2019 roku Górowska Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom/ małżonkom rodzica dorosłych dzieci, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, nie spełniających warunków ustawy nie dzień składania wniosku.

CO OFERUJE KARTA JEJ POSIADACZOWI?

Posiadacz Górowskiej Karty Dużej Rodziny może skorzystać z ulg i zniżek przy zakupie towarów lub korzystając z obiektów komunalnych, a także usług oferowanych przez jednostki organizacyjne gminy, a także działające w gminie firmy. Szczegółowy katalog oferowanych zniżek i ulg dostępny jest na tablicy ogłoszeń w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze, Urzędu Miasta i Gminy w Górze, a także na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gora.com.pl) w zakładce Górowska Karta Dużej Rodziny. Katalog oferowanych ulg i zniżek jest na bieżąco aktualizowany o te firmy, które przystąpiły do programu wsparcia rodzin wielodzietnych.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ KARTĘ?
Górowska Karta Dużej Rodziny wydawana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze (ul. Poznańska 23, I piętro, pokój nr 17 w poniedziałki od godz 08:00 do 16:00, wtorek-piątek 07:00 do 15:00.).


Wzór wniosku:
http://www.gora.com.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=9482&dok_id=2561Karta Dużej Rodziny
2019-03-06

logo

Karta Dużej Rodziny informacje ogólne:

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:
• w wieku do ukończenia 18. roku życia,
• w wieku do ukończenia 25. roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
• bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny - wzór
logo

Jak otrzymać Kartę Dużej Rodziny

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze w pok. nr 17 w poniedziałki od godz 08:00 do 16:00, wtorek-piątek 07:00 do 15:00. Formalności można także dopełnić za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl). Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.

Wniosek w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Potrzebne dokumenty do złożenia wniosku:
1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie lub zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. w przypadku rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Od pierwszego stycznia 2019 roku obowiązują nowe zasady przyznawania Karty Dużej Rodziny. Z ogólnopolskiego systemu zniżek będą mogli skorzystać nie tylko rodzice co najmniej trójki niepełnoletnich dzieci, ale także wszyscy Ci, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu minimum troje dzieci.

Wzory wniosków i oświadczeń:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatuOFERTA PRACY NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO
2019-02-26

Jeśli masz wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, jesteś komunikatywny i samodzielny – możesz starać się o pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze ogłasza nabór na stanowisko – pracownik socjalny (2 etaty).

Kontakt: Ośrodek Pomocy Społecznej, 56-200 Góra ul. Poznańska 23 tel 65 543 -24-73 lub 65 543 -22 -01Nabór na stanowisko
2019-02-26

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ogłasza nabór na stanowisko - referent ds. administracyjno-kadrowych.

Dołączone pliki:
1) Nabór na stanowisko
2) Oświadczenie - RODOZobacz także: Aktualności - archiwum (20-201 z 201)
   

 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji