Aktualności


WSPIERAJ SENIORA

2020-10-28

logo

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o realizacji programu koordynowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ,,Wspieraj Seniora”.

Program skierowany jest do osób w wieku powyżej 70 roku życia, które w czasie pandemii pozostają w domu i nie mogą skorzystać z pomocy rodziny lub sąsiadów. Pomoc jest realizowana w postaci usługi polegającej na zrobieniu niezbędnych zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby (artykuły spożywcze, środki higieny osobistej).

O pomoc w zrobieniu zakupów Seniorzy mogą zgłaszać się telefonicznie pod nr 22 505 11 11 . Jest to numer ogólnopolskiej infolinii dedykowany tylko dla potrzeb ww. Programu Pracownik Ośrodek Pomocy Społecznej skontaktuje się z Państwem ustali potrzeby i udzieli pomocy. Usługa jest realizowania bezpłatnie, natomiast za zakupy Senior musi zapłacić.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych oraz osobom pozostającym na kwarantannie i w izolacji ( te osoby korzystają z innej formy wsparcia).

Zgłoszenia można również dokonać bezpośrednio w OPS pod nr 65 543 22 01 lub 65 544 21 03.

Ośrodek Pomocy Społecznej oczekuje również na zgłaszanie się osób – wolontariuszy chętnych do pomocy osobom starszym. Zgłoszenia można kierować bezpośrednio do Ośrodka lub zgłosić to na stronie https://wspierajseniora.pl/


Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

2020-08-03

Informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze trwa przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz wniosków o wypłatę świadczenia ,,Dobry Start” (300+).

W związku z nadal trwającym stanem epidemii przyjmowanie wniosków w formie papierowej odbywa się z zachowaniem wysokiego reżimu sanitarnego.

Przyjmowanie wniosków z konsultacją pracowników odbywa się w wyznaczonych godzinach:
w poniedziałki od 10.00 do 16.00,
od wtorku do piątku od godziny 9.00 do 13.00.

czytaj całość publikacji "Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze"


Gaszyn challege

2020-07-29

Ośrodek Pomocy Społecznej przyjął wyzwanie od Ośrodka Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsoszu.

Do wykonania zadania nominujemy:

- Zespół śpiewaczy ,,Osetnopolanie"
- Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie.

Ćwiczyliśmy dla Arka Gustawa
https://zrzutka.pl/6je8gk

FILM Gaszyn challege


Baza teleadresowa podmiotów

2020-07-14

W załączeniu zaktualizowane dane teleadresowe instytucji udzielających na terenie województwa dolnośląskiego pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Dołączone pliki:


Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra

2020-06-22Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż Gmina Góra aplikuje o dofinansowanie projektu "Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne Działanie: 9.1 Aktywna integracja ; Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt na rzecz integracji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Realizator projektu - Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

czytaj całość publikacji "Aktywne wsparcie socjalne w gminie Góra"


„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020

2020-06-22Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż Gmina Góra uzyskała dofinansowanie do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020. Program realizowany jest ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Gmina Góra na realizację Programu na rok 2020 otrzymała dofinansowanie w kwocie 20.264,00 zł.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

czytaj całość publikacji "„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020"


Program „Opieka 75+” - edycja 2020

2020-06-22Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze informuje, iż Gmina Góra podobnie jak w roku 2019 uzyskał dotację celową na realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+” – edycja 2020”. Gmina Góra na realizację Programu na rok 2020 otrzymała dotację w wysokości 61.110,00 zł.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze.

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych,
w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach, będących w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Szczegółowych informacji na temat możliwości skorzystania z Programu udziela Kierownik Sekcji Pomocy Usługowej, biuro nr 5, tel. 65-543-22-01 w. 46, e-mail: dabrowska@opsgora.com.pl


AKTYWIZACJA OSÓB 30+ W POWIECIE GÓROWSKIM W LATACH 2020-2021

2020-06-17Powiatowy Urząd Pracy w Górze, informuje iż w okresie 01.01.2020r. - 31.12.2021r. realizuje projekt pt. ,,Aktywizacja osób 30+ w powiecie górowskim w latach 2020-2021" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.1 ,,Projekty powiatowych urzędów pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodatkowe informacje na stronie https://gora.praca.gov.pl/-/11092011-projekt-pt-aktywizacja-osob-30-w-powiecie-gorowskim-w-latach-2020-2021-w-ramach-dzialania-8-1-rpo oraz w załączonej informacji.

Dołączone pliki:


Osobisty plan awaryjny

2020-06-05

dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa - szczegóły w załączeniu

Dołączone pliki:


Szanowni Państwo!

2020-06-04

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze informuje, że dzień 12 czerwca br. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z powyższym w tym dniu Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze będzie NIECZYNNY*.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu załatwiania spraw. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.*Dzień wolny od pracy ustalony został w zamian za przypadające 15 sierpnia Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.


Szanowni Państwo !

2020-05-26

informujemy, że na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.878 ), nadal do odwołania wystąpią ograniczenia w funkcjonowaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze, podane w komunikacie z dnia 30.04.2020)r.

- Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikiem tylko w sytuacjach tego wymagających.
- Preferowane jest wcześniejsze umówienie wizyty z pracownikiem drogą telefoniczna lub mailową.
- Sprawy będą załatwiane w specjalnie przygotowanych miejscach przyjmowania Klientów z zachowaniem wysokiego reżimu sanitarnego.
- Zobowiązuje się Interesantów do zasłaniania ust i nosa maseczką lub odzieżą oraz do dezynfekcji rąk środkiem znajdującym się we wiatrołapie (OPS nie zapewnia rękawiczek jednorazowych).
- Ponadto nadal nie ma możliwości samodzielnego poruszania się po urzędzie, Klient oczekuje na urzędnika przy drzwiach głównych.
- Do OPS przyjmowani są wyłącznie Klienci – strony postępowania lub ich pełnomocnicy (bez osób towarzyszących).
- Zaleca się aby Klient posiadał własne przybory piśmiennicze.

czytaj całość publikacji "Szanowni Państwo !"


Numery telefonów wewnętrznych do centrali Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze 655432201

2020-04-30

Spis telefonów w załączeniu.

Dołączone pliki:


KOMUNIKAT

2020-04-30

Szanowni Państwo,
informujemy, że Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wprowadza:


• Od 16 marca 2020 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu OPS w Górze polegające na wykonywaniu zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy klientom oraz zadań związanych z bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:
<< W budynku OPS przy ul. Poznańskiej 23 znajduję się punkt przyjmowania wniosków, pism, dokumentów . Dokumenty można pozostawić w siedzibie Ośrodka (za wejściem głównym do budynku) wrzucając je do przygotowanej skrzynki .
<< Klienci we wszystkich sprawach prowadzonych przez OPS mogą kontaktować się z pracownikami również :
- telefonicznie i mailowo od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, poniedziałek od 8.00 do 16.00
- przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną,
- elektronicznie poprzez:
Platformę EPUAP: http://www.epuap.gov.pl (sprawy ogólne, przesyłanie dokumentów, zaświadczeń, oświadczeń i innych danych osobowych)
Portal Empatia - https://empatia.mpips.gov.pl (składanie wniosków)
Bankowość elektroniczną (składanie wniosków)

<< Klienci mogą również składać dokumenty lub informacje z prośbą o kontakt w prowadzonej przez OPS sprawie. W przypadku konieczności osobistego kontaktu z klientem pracownik wyznaczy termin spotkania w strefie przyjęć.
• Wykaz telefonów kontaktowych do poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników znajduje się na stronie internetowej OPS.
• Kasa OPS czynna jest w terminach zgodnych z harmonogramem wypłat ( wejście bramą od strony podwórza, okienko na końcu budynku).
• Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.

Osoby wchodzące do strefy składania dokumentów lub strefy przyjęcia interesanta zobowiązuje się do zakrycia ust i nosa maseczką lub innym elementem odzieży i poddaniu się dezynfekcji rąk. Prosimy również o używanie własnych długopisów.


AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE GÓROWSKIM

2020-04-24

Powiatowy Urząd Pracy w Górze, informuje iż w okresie 01.01.2020r. - 31.12.2021r. realizuje projekt pt. ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie górowskim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 ,, Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o projekcie można uzyskać na stronie: https://gora.praca.gov.pl/-/11092043-projekt-pt-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-gorowskim-v-w-ramach-poddzialania-1-1-1-po-wer-w-latach-2020-2021 oraz w załączeniu.

Dołączone pliki:


Wypłaty zasiłków okresowych i celowych w dniu 22.04.2020r.

2020-04-21

Wypłaty zasiłków okresowych i celowych w dniu 22.04.2020r.
będą odbywać się według następującego harmonogramu:

wypłaty w dniu 22.04.2020r. - WIEŚ

Nazwiska Godz. wypłaty
A - J 10.00 – 10.15
K - O 10.15 – 10.30
P - R 10.30 – 10.45
S - Z 10.45 – 11.00


Wypłaty zasiłków okresowych i celowych w dniu 21.04.2020r.

2020-04-17

Wypłaty zasiłków okresowych i celowych w dniu 21.04.2020r.
będą odbywać się według następującego harmonogramu:

wypłaty w dniu 21.04.2020r. - miasto

Nazwiska Godz. wypłaty
A - Chu 10.00 – 10.15
Chy - D 10.15 – 10.30
F - Kr 10.30 – 10.45
Ku - O 10.45 – 11.00
P - Sob 11.00 – 11.15
Son - T 11.15 – 11.30
U - Ż 11.30 – 11.45


Wypłaty zasiłków stałych w dniu 20.04.2020r.

2020-04-17

Wypłaty zasiłków stałych w dniu 20.04.2020r.
będą odbywać się według następującego harmonogramu:

wypłaty w dniu 20.04.2020r. - miasto i wieś

Nazwiska Godz. wypłaty
A - G 10.00 – 10.15
H - K 10.15 – 10.30
L - M 10.30 – 10.45
N - S 10.45 – 11.00
T - Ż 11.00 – 11.15


UCHWAŁA NR XVII/165/20 RADY MIEJSKIEJ GÓRY

2020-04-01

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XVII/165/20 Rady Miejskiej w Górze z dnia 28 lutego 2020 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 11.03.2020r, poz. 1950) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, od dnia 1 kwietnia 2020 r. zmienia się stawka za świadczone usługi opiekuńcze.

Dołączone pliki:


Informacja

2020-03-26

Osoby - w szczególności starsze, samotne, niepełnosprawne i objęte obowiązkową kwarantanną domową kiedy nie są w stanie własnym staraniem zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej.

czytaj całość publikacji "Informacja"


INFORMACJA O ZASADACH OBSŁUGI PETENTÓW

2020-03-16

Od 16.03.20120r. wprowadza się zmiany w obsłudze petentów w Ośrodku Pomocy Społecznej.
We wszelkich sprawach apelujemy o kontaktowanie się telefonicznie lub mailowo. Proszę podczas rozmowy telefonicznej podać wyczerpujące informacje pracownikowi i zastosować się do sugestii pracowników.

czytaj całość publikacji "INFORMACJA O ZASADACH OBSŁUGI PETENTÓW"


INSTRUKCJA

2020-03-16

Instrukcja dotycząca realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

czytaj całość publikacji "INSTRUKCJA"


KOMUNIKAT

2020-03-12

W związku z zagrożeniem koronawirusem, Kierownik Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze apeluje do ograniczenia wizyt do niezbędnego minimum – Zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz elektronicznego.

czytaj całość publikacji "KOMUNIKAT"
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze. ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji