Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze

2020-02-21

Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze oferuje wsparcie w formie dziennego pobytu dla osób starszych oraz w formie pobytu w mieszkaniu chronionym.

Dzienny Pobyt Osób Starszych
Ośrodek jest instytucją wsparcia, dla maksymalnie 30 Seniorów zamieszkałych na terenie gminy Góra, w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo. Ośrodek jest czynny przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy), przez 8 godzin dziennie (w godzinach od 8.00 do 16.00). Pobyt w Ośrodku wsparcia dziennego ma na celu aktywizację zarówno fizyczną jak i umysłową, zaspakajanie potrzeb towarzyskich, kulturalnych, zdrowotnych a także organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej.

Mieszkania chronione
Wsparcie w mieszkaniu chronionym mogą otrzymać osoby pełnoletnie zamieszkujące na terenie gminy Góra, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki. Oferta skierowana jest do 12 osób zamieszkałych na terenie gminy Góra z jednoczesnym założeniem, że dwa miejsca są dedykowane osobom usamodzielnianym, opuszczającym pieczę zastępczą.

Aby uzyskać wsparcie należy:

• złożyć wniosek o skierowanie do Dziennego Ośrodka Pobytu lub Mieszkania Chronionego,
• następnie przeprowadzany jest wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie,
• kolejnym krokiem jest przeprowadzenie uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym podmiotu kierującego (OPS w Górze), Kierownikiem Ośrodka Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia. Uzgodnienia, o których mowa dotyczą: okresu pobytu, odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia, sposobu zgłaszania planowanej nieobecności, zakresu świadczonego wsparcia,
• procedurę kończy wydanie przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze decyzji administracyjnej.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym/ ośrodku wsparcia dziennego ustala Rada Miejska Góry w drodze uchwały;
Pobyt w mieszkaniu chronionym/ ośrodku wsparcia dziennego jest odpłatny, jeżeli dochód osoby kierowanej, samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodowego, w przypadku dochodu poniżej kryterium dochodowego pobyt jest bezpłatny;


Informacje na temat Ośrodka Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze można uzyskać pod nr tel. 602 675 078, na stronie internetowej :www.odposimch.pl lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze (65 543 22 01).

Wniosek o przyznanie wsparcia formie dziennego pobytu dla osób starszych lub w formie mieszkania chronionego można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze ul. Poznańska 23 lub w siedzibie Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze ul. Tadeusza Kościuszki 33-35.


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze. ul. Poznańska 23, 56-200 Góra, tel./fax 065 543-22-01

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji